Books

Elämä on ympyrän muotoinen, Kuuden vaiheen itsetutkiskelu

Life is in the shape of a circle – the six stages of self-examination – is a book about life, self-examination and self-knowledge. The book is stapled with insights and stories about life, but also a six-stage method of introspection. The book serves as a tool for personal introspection, but also to evoke thoughts about living as a person.

Suomeksi:

Elämä on ympyrän muotoinen – kuuden vaiheen itsetutkiskelu- on kirja elämästä, itsetutkiskelusta ja itsetuntemuksesta. Kirjaan on nidottu oivalluksia ja tarinoita elämästä, mutta myöskin kuuden vaiheen itsetutkiskelumetodi. Kirja toimii työkaluna henkilökohtaiseen itsetutkiskeluun, mutta myös herättämään ajatuksia ihmisenä elämisestä.

Kirja ladattavissa oheisesta linkistä / Download:
Elämä on ympyrän muotoinen, Työkirja
Life is in the shape of a circle – the workbook deals with the six stages of self-examination, the three stages of being, and the I stage. The book is life in the shape of a circle – the fourth and final part of a book series. A book has already been written about the six stages of self-examination, as it is also planned to write about the three stages of being, and the themes of self. The workbook is therefore intended as a tool for personal self-examination. The book has been condensed and reduced only to the steps through which it is possible to follow a coherent path to study events, issues, and problems. This aims at personal self-knowledge, and through this, making life simpler and more practical.

Suomeksi:

Elämä on ympyrän muotoinen – Työkirjassa käsitellään kuuden vaiheen itsetutkiskelu- vaiheet, olemisen kolme vaihetta- vaiheet, sekä minä- vaihe. Kirja on elämä on ympyrän muotoinen- kirjasarjan neljäs ja viimeinen osa. Kuuden vaiheen itsetutkiskelusta on jo kirjoitettu kirja, kuten on myös tarkoitus kirjoittaa olemisen kolmesta vaiheesta-, ja minä- teemoista. Työkirja on siis tarkoitettu työkaluksi henkilökohtaiseen itsetutkiskeluun. Kirja on tiivistetty ja pelkistetty pelkästään vaiheisiin, joita läpi käymällä on mahdollista seurata johdonmukaista reittiä tapahtumien, asioiden sekä ongelmien tutkimiseen. Tämä tähtää henkilökohtaiseen itsetuntemukseen, ja tätä kautta elämän muuttumiseen yksinkertaisemmaksi ja käytännöllisemmäksi.Kirja ladattavissa oheisesta linkistä / Download:
Only an animal wich can talk – is a book of poems born within a year, the topics of which deal with various problems, feelings and observations of humanity in life. The 111 poems in the book of poetry introduce their readers to my personal thoughts in the midst of great change.

Suomeksi:

Vain eläin, joka osaa puhua- on runokirja vuoden sisään syntyneistä runoista, joiden aiheet käsittelevät ihmisyyden erilaisia ongelmia, tuntemuksia sekä havaintoja elämästä. Runokirjan 111 runoa johdattelevat lukijansa henkilökohtaisiin ajatelmiini suurten muutosten äärellä.Kirja ladattavissa oheisesta linkistä / Download: